Liên Kết Website

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN GIAI ĐOẠN 2021 - 2026

ĐẠI HỘI

ĐẢNG BỘ XÃ BÌNH ĐỊNH NAM

LẦN THỨ XV

*

Số 01-NQ/ĐH

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

    Bình Định Nam, ngày 28 tháng 5 năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT

Đại hội Đảng bộ xã Bình Định Nam lần thứ XV nhiệm kỳ 2020 - 2025

-----

Đại hội Đảng bộ xã Bình Định Nam lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 tiến hành từ ngày 27 đến ngày 28 tháng 05 năm 2020 tại Hội trường UBND xã Bình Định Nam, tổng số đảng viên được triệu tập: 106 đồng chí, tổng số đảng viên có mặt dự Đại hội: 106 đồng chí. Trong đó, đảng viên chính thức: 105 đồng chí; đảng viên dự bị: 1 đồng chí.

Đại hội làm việc với tinh thần nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra; đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến vào các văn kiện, đề án và thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

     I- Tán thành những nội dung cơ bản về đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015-2020 và mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp 5 năm đến 2020-2025 nêu trong Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020- 2025:

     1- Đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV, nhiệm kỳ 2015-2020

     Qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Bình Định Nam lần thứ XIV, Đảng bộ đã lãnh đạo hệ thống chính trị và Nhân dân trong xã đoàn kết thống nhất, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIV đề ra và đạt được nhiều thành tựu hết sức quan trọng.

      Diện mạo nông thôn nhiều đổi mới, xã được công nhận đạt chuẩn 19 tiêu chí nông thôn mới vào năm 2016 là động lực để thúc đẩy phát triển kinh tế, tạo nên nền tảng để xây dựng hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng nông thôn; Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện; Văn hoá - xã hội có nhiều tiến bộ; Quốc phòng - an ninh được giữ vững; Trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ được nâng lên. Hệ thống chính trị được cũng cố và tăng cường tạo niềm tin của nhân dân đối với Đảng với nhà nước.

     Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những hạn chế, khuyết điểm, đó là: Với một xã nền kinh tế chủ yếu là nông nghiệp, việc chuyển đổi cơ cấu cây trong, con vật nuôi còn chậm; biến đôi khí hậu tác động đến ngành nông nghiệp, dịch bệnh ở gia súc, gia cầm diễn biến phức tạp, giá cả thị trường biến động liên tục; nguồn thu ngân sách của địa phương hạn hẹp; Đời sống của một bộ phận nhân dân còn gặp nhiều khó khăn. Chính quyền chưa tạo được sự chuyển biên đồng bộ để nâng cao hiệu lực quản lý điều hành. Hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội còn một sô mặt hạn chế. Công tác xây dựng Đảng chưa thật sự ngan tầm với nhiệm vụ mới.

     2- Mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp 5 năm 2015-2020

     Đại hội nhất trí:

     2.1- Mục tiêu: 

Tập trung xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; phát huy sức mạnh đai đoàn kết toàn dân tộc; huy động mọi nguồn lực, quyết tâm xây dựng xã Bình Định Nam đạt chuẩn xã Nông thôn mới nâng cao; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công cuộc đổi mới; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy dân chủ, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; Tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng địa phương phát triển toàn diện, bền vững.

 2.2- Phương hướng chung

Tạo sự chuyển biến toàn diện và sâu sắc trong công tác xây dựng chỉnh đôn Đảng và cả hệ thống chính trị, lấy việc củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của BCH Đảng bộ, chi bộ làm khâu đột phá. Phấn đấu xây dựng đảng bộ vững mạnh trên cả ba mặt: chính trị, tư tưởng và tô chức. Đẩy mạnh xây dựng chính quyền , nâng cao năng lực quản lý và hiệu quả làm việc của các ngành, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính. Phat huy vai trò của Mặt trận và các đoàn thể chính trị- xã hội trong hoạt động, công tác vận động và tổ chức các phong trào quần chúng.

Phát huy hơn nữa tiềm năng nội lực, tranh thủ, vận dụng các cơ chế chính sách phù hợp để tạo sức bật trong phát triển kinh tế. Tiếp tục xây dựng kết cấu hạ tầng, nâng cao chất lượng nguồn lực lao động tại địa phương. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng dần tỷ trọng dịch vụ, công nghiệp- xây dựng; công nghiệp hóa-hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Tập trung mọi nguồn lực để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Phát triển văn hoá- xã hội đồng bộ với tăng trưởng kinh tế; nâng cao chất lượng giáo dục- đào tạo, y tế, dân số, gia đình, trẻ em, thực hiện tốt công tác đào tạo nghề, tạo việc làm, thực hiện tốt chính sách đối với gia đình người có công với nước, chính sách an sinh xã hội. Củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; ngăn chặn và đẩy lùi quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội.

     2.3- Một số chỉ tiêu chủ yếu:

     2.3.1- Chỉ tiêu về kinh tế:

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm 8 - 9%. (Trong đóNông nghiệp tăng 4,5%; tiểu thủ công nghiệp- xây dựng tăng 16%; thương mại- Dịch vụ tăng 12%)

- Thu nhập bình quân đầu người năm 2025 đạt 61 triệu đồng/người.

- Cơ cấu kinh tế: Nông nghiệp chiếm 41%; công nghiệp- Xây dựng chiếm 39%; Thương mại- Dịch vụ chiếm 20%.

- Sản lượng lương thực cây có hạt hằng năm đạt khoảng 3.900- 4000 tấn/năm; Sản lượng cây màu đạt 1.350 tấn /năm; giá trị sản phẩm trồng trọt trên 01 ha canh tác bình quân đạt 73-75 triệu đồng.

- Tổng đàn gia súc bình quân hằng năm đạt 3.500- 4.000 con; Tổng đàn gia cầm bình quân hằng năm đạt 50.000 – 55.000con

- Tăng thu ngân sách bình quân hàng năm 9-10%.

     2.3.2- Chỉ tiêu về văn hóa- xã hội:

- Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm 01-02 hộ, đến năm 2025 không còn hộ nghèo (trừ hộ nghèo thuộc diện bảo trợ xã hội).

- Phấn đấu 100% thôn đạt chuẩn Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao vào năm 2024.

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo 65%; tỷ lệ lao động nông nghiệp 20%; giải quyết việc làm mới hằng năm 90-110 người; tập trung làm tốt công tác xuất khẩu lao động hằng năm.

- Phấn đấu xây dựng 02 trường  trường học đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

- Duy trì trạm y tế đạt chuẩn quốc gia. Phấn đấu tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế 100%.

- Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên hằng năm 10%o; tỷ lệ trẻ em dưới 05 tuổi suy dinh dưỡng thể cân nặng dưới 6,8%, thể thấp còi dưới 7%.

- 95% gia đình, 100% thôn, cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa.

     2.3.3- Chỉ tiêu về môi trường:

- 100% hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh (trong đó 65% hộ dân được sử dụng nước sạch). 100% doanh nghiệp, hộ kinh doanh đạt tiêu chuẩn về môi trường.

- Tỷ lệ hộ gia đình tham gia đóng phí thu gom rác thải 95% trở lên.

- Độ che phủ rừng 65%.

     2.3.4- Chỉ tiêu về QP-AN:

 - Giao quân hằng năm đạt 100% chỉ tiêu, tỷ lệ thanh niên lên trạm khám đạt 100%.

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã. 100% khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trên địa bàn đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT. Xã đạt tiêu chí xã vững mạnh toàn diện.

     2.3.5- Chỉ tiêu về xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội.

 - Phấn đấu hằng năm có 100% chi bộ đảng đạt mức hoàn thành tốt nhiệm vụ, 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đảng bộ Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

- Bình quân hàng năm kết nạp mới 03- 04 đảng viên.

- Xếp loại Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị- xã hội hằng năm hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên..

         3- Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu

3.1 Kinh tế:

Xây dựng kế hoạch cụ thể nhằm thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển kinh tế vùng Tây của huyện theo Nghị quyết số 06-NQ/HU và Đề án tích tụ ruộng đất theo Nghị quyết số 25/ NQ-HĐND huyện. Tập trung phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng toàn diện, bền vững, xây dựng và nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi có sự chọn lọc, khai thác tốt tiềm năng hiện có. Quy hoạch, xác định và tập trung chỉ đạo phát triển các vùng sản xuất chuyên canh: trồng trọt (lúa, màu, rau quả,..); chăn nuôi gia súc gia cầm; cây lâm nghiệp, dược liệu… Đẩy mạnh việc tích tụ ruộng đất hình thành các cánh đồng sản xuất tập trung.

Chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá. Xây dựng các mô hình liên kết sản xuất. Nhân rộng mô hình sản xuất cây công nghiệp ngắn ngày như: bắp, đậu phụng, mè, cây dược liệu, cây ăn quả …thích ứng với biến đổi khí hậu. Xây dựng và phát triển từ 01 – 02 sản phẩm OCOP đạt chất lượng 03 sao trở lên, phấn đấu xây dựng 07-09 mô hình kinh tế có giá trị thu nhập từ 450- 500 triệu đồng.

Tăng cường Khôi phục đàn gia súc, gia cầm, khuyến khích phát triển chăn nuôi hàng hóa theo hướng tập trung bán công nghiệp, an toàn, hiệu quả. Tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của hợp tác xã và Tổ hợp tác, thực hiện tốt vai trò chức năng hỗ trợ dịch vụ cho xã viên và hộ nông dân trên địa bàn.

          Chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Giữ vững và nâng cao chất lượng 19 tiêu chí nông thôn mới, phấn đấu 03/ 03 thôn đạt khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu cuối năm 2023; phấn đấu đạt xã Nông thôn mới nâng cao năm 2024. Phát huy nội lực, tranh thủ các nguồn vốn đầu tư từ ngân sách cấp trên và các nguồn khác để xây dựng kết cấu hạ tầng, các thiết chế văn hóa thôn, mở rộng nâng cấp các hạng mục của các trường.

Khuyến khích, tạo điều kiện và môi trường thuận lợi thu hút các công ty, doanh nghiệp đầu tư vào cụm công nghiệp Châu Xuân Tây, Gò dài.

Đẩy mạnh việc phát triển các loại hình thương mại- dịch vụ. Chú trọng công tác xây dựng hạ tầng, xây dựng chợ theo quy, xây dựng và khôi phục một số nghề truyền thống nhằm thu hút khách tham quan, sản phẩm quà tặng của địa phương.

Tạo điều kiện để phát triển mạnh kinh tế tư nhân trên lĩnh vực thương mại, dịch vụ. Tập trung khai thác và phát huy các ngành dịch vụ có tiềm năng.

3.2- Văn hoá - xã hội

Đẩy mạnh các biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, coi trọng giáo dục lý tưởng, nhân cách, đạo đức, lối sống cho học sinh, ngăn chặn tệ nạn xã hội xâm nhập vào học đường. Tập trung xây dựng cơ sở vật chất và các điều kiện khác nhằm đảm bảo tiến độ xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2; tiếp tục duy trì phổ cập giáo dục ở các cấp học theo quy định.

Ứng dụng các tiến bộ khoa học - công nghệ vào công tác dạy và học.

Tập trung triển khai thực hiện tốt Kết luận 22-KL/HU, ngày 28/12/2012 của Huyện uỷ về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 06-CT/TW, ngày 22/01/2002 của Ban Bí thư (khoá IX) “về củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở”. Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho nhân dân. Duy trì trạm y tế đạt chuẩn quốc gia, tăng cường vận động hộ dân tham gia bảo hiểm y tế, tiến đến thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân.

Tiếp tục triển khai thực iện chủ trương của Đảng và Nhà nước về công tác Dân số và phát triển trong tình hình mới. Làm tốt hơn nữa công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục bà mẹ và trẻ em.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước, nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động văn hoá, thông tin, thể dục thể thao. Xây dựng các thiết chế văn hóa ở các Nhà văn hóa thôn,vận động Nhân dân tham gia tốt các câu lạc bộ văn hóa, thể dục – thể thao.

Thực hiện các chính sách đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc đời sống vật chất và tinh thần cho người có công, gia đình chính sách. Tập trung thực hiện có hiệu quả chương trình đào tạo nghề. Triển khai lồng ghép các chương, dự án KT-XH để thực chương trình giảm nghèo bền vững. Đẩy mạnh việc giới thiệu học nghề và xuất khẩu lao động.

3.3- Quốc phòng-an ninh, công tác nội chính:

Tăng cường công tác đảm bảo quốc phòng - an ninh trong tình hình mới. Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và biên phòng toàn dân vững chắc. Triển khai thực hiện tốt công tác tập huấn, huấn luyện cho các đối tượng, công tác diễn tập chiến đấu phòng thủ theo cơ chế Nghị quyết 28-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 48-CT/TW, ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”; Chỉ thị 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới".

Lãnh đạo triển khai thực hiện tốt các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước về công tác phòng chống tham nhũng.

3.4. Tập trung đẩy mạnh công tác xây dựng hệ thống chính trị

a. Phát huy hiệu lực quản lý nhà nước

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND; phát huy vai trò, trách nhiệm, chất lượng hoạt động của đại biểu HĐND, thực hiện tốt chức năng đại diện ý chí, nguyện vọng của cử tri. Nâng cao chất lượng các kỳ họp HĐND, tăng cường vai trò giám sát của HĐND xã. Đẩy mạnh hiệu quả hoạt động các Ban của HĐND.

Tập trung xây dựng chính quyền vững mạnh, nâng cao năng lực quản lý, điều hành của chính quyền xã, các ban ngành của UBND. Tiếp tục xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, cán bộ thôn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính để nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền. Thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền. Phấn đấu xây dựng hoàn thành dịch vụ công trực tuyến mức độ 3.

b- Phát huy vai trò của Mặt trận, các Hội đoàn thể

Thực hiện có hiệu quả Kết luận 62-KL/TW ngày 08/12/2009 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị, xã hội”; Tăng cường công tác vận động, tập hợp, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân, thể hiện tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội theo Quyết định số 217- QĐ/ TW; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh theo Quyết định 218-QĐ/ TW; đẩy mạnh vai trò của thanh tra nhân dân và giám sát đầu tư cộng đồng, thực hiện tốt Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư về giám sát Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên;

Thực hiện tốt việc xây dựng lực lượng nòng cốt, cốt cán ở cơ sở để đẩy mạnh các phong trào. Đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và Cuộc vận động “Người Việt nam ưu tiên dùng hàng Việt nam”.

Thực hiện đẩy đủ vai trò trách nhiệm trong việc tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tham gia giám sát các hoạt động của HĐND, UBND và CBCC của cơ quan nhà nước, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tạo sự chuyển biến đồng bộ trong công tác dân vận của Đảng, Mặt trận và các Hội đoàn thể góp phần vào việc phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

c- Công tác Đảng trong sạch, vững mạnh

Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới

* Xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức:

Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng để nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới của Đảng. Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền, tiếp tục cải tiến cách thức tổ chức nghiên cứu, quán triệt, học tập, xây dựng chương trình, kế hoạch sơ kết, tổng kết thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Thường xuyên kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng, tâm trạng xã hội, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân để định hướng, giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh. Kiên quyết đấu tranh phòng chống mọi âm mưu “diễn biến hòa bình”, những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch về chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước.

Nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, tuyên huấn Mặt trận, các đoàn thể. Đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống, lịch sử, văn hóa địa phương.

Nâng cao nhận thức, quán triệt sâu sắc tầm quan trọng, ý nghĩa thiết thực và lâu dài của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng và toàn xã hội. Thường xuyên rà soát, cụ thể hóa các chuẩn mực đạo đức, tiếp tục xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến gắn với các phong trào thi đua yêu nước của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Thực hiện tốt việc kiểm điểm, đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hằng năm gắn với việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII.

* Công tác xây dựng tổ chức và công tác cán bộ:

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU của Tỉnh ủy về công tác cán bộTập trung củng cố, kiện toàn và đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng, có cơ cấu hợp lý, vững vàng về chính trị, có phẩm chất đạo đức, lối sống tốt, có năng lực và trình độ, thật sự có tâm, có tầm để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Các cấp ủy tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả đề án tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của từng cơ quan, đơn vị theo chủ trương.

Làm tốt công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ đảm bảo nguyên tắc, dân chủ, công khai, minh bạch. Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ cả về lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ.

Thực hiện tốt công tác quản lý cán bộ. Tập trung củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCS đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Thực hiện tốt các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng; thường xuyên làm tốt công tác tự phê bình và phê bình; giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng. Gắn công tác tổ chức với đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Chỉ thị 10-CT/TW của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương.

Tăng cường phân công cấp ủy và lãnh đạo dự sinh hoạt chi bộ định kỳ. Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên mới, 100% chi bộ có cấp ủy; đội ngũ cán bộ thôn nói chung là đảng viên.

Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; đấu tranh, ngăn chặn các biểu hiện mất đoàn kết, bè phái và âm mưu phá hoại nội bộ Đảng của các thế lực thù địch; phòng ngừa “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên.

*  Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng:

Tập trung kiểm tra, giám sát việc chấp hành các chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực. Chú trọng kiểm tra, giám sát đối với tập thể và người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đôn đốc việc tổ chức thực hiện các quyết định, kết luận sau kiểm tra, giám sát.

Đảng ủy và các Chi bộ thường xuyên thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, hằng năm theo kế hoạch

Lãnh đạo UBKT thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều lệ Đảng và cấp ủy giao. Xây dựng và thực hiện quy chế làm việc, quy chế phối hợp giữa UBKT với các tổ chức đảng và các cơ quan cấp trên trong việc xem xét khiếu nại, tố cáo, xử lý kỷ luật cán bộ, đảng viên. Thực hiện tốt công tác chất vấn trong Đảng.

*  Công tác dân vận của Đảng

Quán triệt sâu sắc hơn nữa quan điểm của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận của Đảng. Đổi mới phương thức vận động quần chúng theo hướng thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm. Thường xuyên kiện toàn, củng cố và nâng cao năng lực của cán bộ làm công tác dân vận, xây dựng lực lượng nòng cốt, cốt cán của Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể đảm bảo về số lượng, nâng cao về chất lượng để thực hiện công tác vận động quần chúng một cách hiệu quả, thiết thực.

xây dựng chương trình, kế hoạch công tác dân vận toàn khóa, hằng năm để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; thường xuyên chỉ đạo xây dựng và nhân rộng các mô hình dân vận có hiệu quả, phát huy các “mô hình dân vận khéo” trong các tổ chức đảng, trong cộng đồng dân cư.

 

II- Thông qua Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa XIV. Từ kinh nghiệm của khóa trước, Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa XV cần tiếp tục phát huy ưu điểm, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác cho nhiệm kỳ tới.

          III- Thông qua các báo cáo tổng hợp ý kiến của các chi bộ trực thuộc và Nhân dân trong xã đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện khóa XXI. Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa XV tổng hợp ý kiến thảo luận tại Đại hội để bổ sung, hoàn chỉnh văn bản, báo cáo Huyện ủy.

IV- Thông qua kết quả bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa XV gồm 15 đồng chí và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thăng Bình lần thứ XXI gồm 06 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết. Ban Chấp hành Đảng bộ xã Bình Định Nam khóa XV hoàn chỉnh hồ sơ và kết quả bầu cử, báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy Thăng Bình và các ban Đảng Huyện ủy có liên quan, quyết định chuẩn y theo quy định.

          V- Giao cho Ban Chấp hành Đảng bộ xã Bình Định Nam khóa XV căn cứ vào nghị quyết Đại hội, trên cơ sở quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thăng Bình lần thứ XXI, xây dựng chương trình hành động với những giải pháp cụ thể, các kế hoạch công tác để nhanh chóng đưa nghị quyết Đại hội đi vào thực tiễn.

          Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã tiếp tục phát huy truyền thống của Đảng bộ, đoàn kết, nhất trí, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần chủ động sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội lần thứ XV của Đảng bộ xã đã đề ra, góp phần xứng đáng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp trong thời kỳ mới./.

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH

 

Thông tin cần biết