Liên Kết Website

Cơ cấu tổ chức

STTẢnh đại diệnHọ & tênChức vụĐiện thoại / Email
Data pager
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page:of 4 GoPage size:
21 Liên Nguyễn Thị Liên Văn phòng - Thống kê
ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ BÌNH ĐỊNH NAM
01689247728


nguyenthilienbdn@gmail.com
22 Ly Dương Quốc Ly Văn Hóa Xã Hội
ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ BÌNH ĐỊNH NAM
01224422904


duongquoclybinhdinhnam@gmail.com
23 Kết Lê Văn Kết VH-TT
ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ BÌNH ĐỊNH NAM
0988012562


leketvhxhbdn@gmail.com
24 Tùng Nguyễn Thị Tùng TP-HT
ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ BÌNH ĐỊNH NAM
0122357658


25 Khanh Nguyễn Tấn Khanh Địa chính - Xây dựng
ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ BÌNH ĐỊNH NAM
0977585373


nguyendinh289@gmail.com
26 Phụng Phan Minh Phụng VP-TK kiêm NTM
ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ BÌNH ĐỊNH NAM
01217673094


minhphungbdn@gmail.com
27 Sỹ Trần Văn Sỹ KT - NS
ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ BÌNH ĐỊNH NAM
0903541875


bichthaobdn@gmail.com
28 Thắng Nguyễn Minh Thắng Trưởng Công an xã
ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ BÌNH ĐỊNH NAM
0905922679


29 Võ Trần Văn Võ CT.UBMTTQVN
Các Đoàn thể Chính trị Bình Định Nam
0978389559


30 Thảo Hồ Văn Thảo CT.HND
Các Đoàn thể Chính trị Bình Định Nam
01213551282


31 Thương Đỗ Thị Minh Thương CT.HLHPN
Các Đoàn thể Chính trị Bình Định Nam
01217675876


32 Oanh Trần Lê Thị Kim Oanh BÍ THƯ đtn
Các Đoàn thể Chính trị Bình Định Nam
0975437773


33 Nga Phạm Thị Nga PCT.UBMTTQVN
Các Đoàn thể Chính trị Bình Định Nam
01202571484


34 Tâm Pham Đức Tâm PCT. HCCB
Các Đoàn thể Chính trị Bình Định Nam
0974355674


35 Năm Nguyễn Phước Năm PBT. đnt
Các Đoàn thể Chính trị Bình Định Nam
01298275100


36 Thảo Phan Thảo PCT.HCCB
Các Đoàn thể Chính trị Bình Định Nam
0985375677


37 Thu Nguyễn Thị Thu PCT.HLHPN
Các Đoàn thể Chính trị Bình Định Nam
0705994959


38 Danh Nguyễn Công Danh Bí thư Đảng ủy-CT.HĐND xã
Đảng ủy xã
0385177251


39 Hương Nguyễn Hương PBT.Đảng ủy
Đảng ủy xã40 Phụng Phan Minh Phụng Văn phòng - Thống kê (Văn phòng Đảng ủy)
Đảng ủy xã
0797673094


Thông tin cần biết